Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną


"Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną" reguluje zasady i warunki korzystania z serwisu.
 1. Definicje
  1. Regulamin - poniższy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, regulujący zasady i warunki korzystania z Serwisu.
  2. Serwis - internetowy portal edukacyjny Centrum Edukacji Technoparku Pomerania, prowadzony przez Właściciela, umieszczony pod adresem: https://centrumedukacji.eu.
  3. Właściciel Serwisu (Właściciel):
   Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny sp. z o. o.
   (Technopark Pomerania)

   ul. Cyfrowa 6
   71-441 Szczecin
   KRS: 0000116662
   REGON: 812104930
   NIP: 955-20-00-238
  4. Użytkownik - osoba fizyczna, która otrzymała prawo do korzystania z Serwisu, w tym dostęp do Treści Edukacyjnych tam zawartych.
  5. Konto Użytkownika (Konto) - zestaw danych zawierających m. in. imię, nazwisko, Login oraz adres e-mail jednoznacznie identyfikujących Użytkownika i umożliwiających korzystanie z Serwisu i zawartych w nim Treści Edukacyjnych.
  6. Login - unikalny ciąg znaków identyfikujący Użytkownika, podany przez niego podczas zakładania Konta i umożliwiający razem z Hasłem zalogowanie do Serwisu.
  7. Hasło - ciąg znaków podany przez Użytkownika podczas zakładania Konta uwierzytelniający go w procesie logowania.
  8. Treści Edukacyjne (Treści) - materiały edukacyjne zamieszczone w Serwisie mające postać multimedialną lub będące dokumentami elektronicznymi (np. strony WWW, obrazy, pliki PDF, wideo, dźwiękowe oraz wszelkie inne tego typu zasoby).
  9. Kurs - wyodrębniona część Treści, tworząca spójną całość pod względem merytorycznym oraz graficznym.
  10. Dokument Potwierdzający (Dokument) - dokument elektroniczny w formacie PDF potwierdzający udział Użytkownika w Kursie.
  11. Cookies lub Pliki Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
  12. Administrator - jedna z osób upoważniony przez Właściciela do zarządzania Serwisem.
 2. Postanowienia ogólne

  Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności zasady rejestracji Użytkowników i otrzymywania przez nich dostępu do Treści Edukacyjnych, prawa i obowiązki stron, a także zasady otrzymywania przez Użytkowników Dokumentów Potwierdzających udział w Kursie. Akceptacja postanowień Regulaminu jest dobrowolna, aczkolwiek konieczna dla korzystania z Serwisu.

 3. Wymagania techniczne

  Prawidłowe korzystanie z Serwisu oraz prawidłowe wyświetlanie strony Serwisu nie wymaga instalacji szczególnego oprogramowania. Wystarczające jest w tym zakresie spełnienie minimalnych wymagań technicznych dla korzystania z Internetu, tj.: połączenie z siecią Internet oraz jedna z przeglądarek internetowych: Edge, Chrome, Firefox lub Opera w możliwie najnowszej wersji.

 4. Rejestracja w serwisie i uzyskiwanie dostępu do Treści Edukacyjnych
  1. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 16 rok życia. Rejestracja w Serwisie osób fizycznych, które nie ukończyły 16 roku życia, jest możliwa po uprzednim wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez rodzica/opiekuna prawnego tej osoby.
  2. Aby stać się Użytkownikiem Serwisu, należy założyć Konto, a następnie je aktywować. Aktywacja Konta następuje przez kliknięcie linka, przesłanego na adres mailowy Użytkownika lub skopiowanie go do paska adresu używanej przeglądarki i zatwierdzenie.
  3. Obecnie wszystkie Treści Edukacyjne zawarte w Serwisie to Kursy bezpłatne.
  4. Dostęp do Kursów może otrzymać każdy Użytkownik po zalogowaniu się do Serwisu i zapisaniu na dany Kurs. Dostęp do wybranego Kursu jest natychmiastowy.
  5. Zapisy na wszystkie Kursy są potwierdzane za pomocą wiadomości e-mail.
 5. Prawa i obowiązki Użytkownika
  1. Każdy Użytkownik ma prawo do:
   1. korzystania z Serwisu, w tym zawartych w nim Treści Edukacyjnych w sposób zgodny z Regulaminem;
   2. poprawiania i aktualizacji swoich danych osobowych podanych podczas zakładania Konta. Jeśli samodzielna aktualizacja niektórych danych jest niemożliwa, Użytkownik ma prawo wystąpić o to do Administratora podając przy tym adres e-mail użyty w ustawieniach Konta;
   3. uzyskiwania Dokumentu Potwierdzającego ukończenie Kursu po spełnieniu warunków opisanych w danym Kursie (o ile Kurs przewiduje taką możliwość);
   4. usunięcia swojego Konta z Serwisu. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem, podając imię i nazwisko oraz adres e-mail użyty w ustawieniach Konta. Po usunięciu Konta Użytkownik traci możliwość zalogowania się do Serwisu i korzystania z Treści Edukacyjnych.
  2. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
   1. podania prawdziwych danych podczas zakładania i aktualizacji Konta;
   2. niezwłocznej aktualizacji swoich danych, gdy ulegną one zmianie. Jeśli samodzielna aktualizacja niektórych danych jest niemożliwa, Użytkownik musi wystąpić o to do Administratora, podając przy tym adres e-mail użyty w ustawieniach Konta;
   3. bezpiecznego przechowywania swojego Loginu oraz Hasła i nieudostępniania ich osobom trzecim;
   4. zachowywania ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów i netykiety przy korzystaniu z forów dyskusyjnych, zamieszczaniu komentarzy, wymiany wiadomości z innymi Użytkownikami wewnątrz Serwisu;
   5. przestrzegania innych postanowień Regulaminu.
  3. Zabrania się pod rygorem dochodzenia roszczeń odszkodowawczych:
   1. uzyskiwania dostępu do Serwisu i Treści w sposób inny, niż opisany w Regulaminie;
   2. kopiowania, rozpowszechniania lub udostępniania Treści Edukacyjnych zawartych w serwisie osobom trzecim;
   3. świadomej lub nieświadomej destabilizacji działania Serwisu, np. przez masowe wysyłanie wiadomości wewnątrz Serwisu, próby zakładania fikcyjnych kont, także za pomocą automatów, wyszukiwanie luk w zabezpieczeniach i wykorzystywania ich do ataków na Serwis lub dostępu do Treści itp.;
   4. naruszania dóbr osobistych i praw Właściciela, innych Użytkowników oraz podmiotów trzecich;
   5. szerzenia i wzywania do nienawiści i nietolerancji na tle rasowym, etnicznym, wyznaniowym oraz propagowania stron WWW o takim charakterze;
   6. propagowania w Serwisie erotyki, pornografii, hazardu, piractwa fonograficznego i komputerowego oraz stron internetowych o takim lub podobnym charakterze;
   7. umieszczania w Serwisie informacji o konkurencyjnych portalach;
   8. używania Serwisu w celu reklamy lub kryptoreklamy;
   9. innych działań sprzecznych z prawem.
 6. Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność Właściciela Serwisu
  1. Treści zawarte w Serwisie są chronione prawami autorskimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  2. Prawa autorskie do Treści należą do Właściciela Serwisu lub autorów tych Treści.
  3. Właściciel dokłada wszelkich starań, by Serwis był stale dostępny i działał prawidłowo, a zamieszczone w nim Treści Edukacyjne były merytorycznie poprawne i aktualne.
  4. Administratorzy w imieniu Właściciela monitorują komentarze i inne wypowiedzi zamieszczane przez Użytkowników oraz dbają o zachowanie przez nich ogólnie przyjętej netykiety.
  5. Właściciel nie odpowiada za żadne szkody, które mógłby ponieść lub poniósł Użytkownik związane z użytkowaniem Serwisu, w szczególności wynikłe ze:
   1. złego działania Serwisu lub jego niedostępności, np. spowodowanej awariami, przerwami technicznymi, utratą przesyłanych danych lub działaniem siły wyższej;
   2. błędów merytorycznych, niejasności lub nieaktualnych informacji zawartych w Treściach Edukacyjnych, które mogłyby wprowadzić w błąd Użytkownika;
   3. nieprzestrzegania przez Użytkowników zasad współżycia społecznego i netykiety, w tym wypowiedzi obraźliwe, naruszające dobra osobiste Użytkowników oraz podmiotów trzecich;
   4. innych niedozwolonych i bezprawnych działań Użytkowników lub podmiotów trzecich;
   5. udostępnienia z jego winy Loginu lub Hasła Użytkownika podmiotom trzecim.
  6. Właściciel nie będzie uczestniczył w żadnych ewentualnych sporach między Użytkownikami lub między Użytkownikami i podmiotami trzecimi.
  7. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza dobra osobiste Właściciela, ma on prawo do podjęcia wszystkich przewidzianych przez prawo kroków, łącznie z wystąpieniem na drogę sądową.
  8. Właściciel ma prawo do usuwania bez powiadamiania Kont Użytkowników łamiących Regulamin oraz podjęcia innych kroków uniemożliwiających im ponowny dostęp do Serwisu.
 7. Ochrona danych osobowych
  1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika potrzebnych podczas zakładania Konta jest dobrowolne. Jednak odmowa podania wymaganych danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu.
  2. Właściciel chroni dane osobowe Użytkowników zgodnie z prawem.
  3. Właściciel wykorzystuje dane Użytkowników jedynie w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i umożliwienia im korzystania z Treści Edukacyjnych oraz w celach statystycznych. Statystyki będą wykorzystywane wyłącznie do rozwoju i udoskonalenia Serwisu oraz zawartych tam Treści, a także przy prowadzeniu innej statutowej działalności SPNT. Dane Użytkowników mogą być udostępniane innym podmiotom trzecim, w związku ze stosowaniem przez Właściciela Serwisu m. in. narzędzi Google Analytics.
  4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Właściciela reguluje Polityka prywatności, dostępna na stronie WWW: https://centrumedukacji.eu/admin/tool/policy/view.php?policyid=2.
 8. Dokumenty Potwierdzające udział w Kursie
  1. Po ukończeniu niektórych Kursów Użytkownik może otrzymać Dokument Potwierdzający jego udział w tym Kursie.
  2. Dokumenty Potwierdzające dzielą się na Zaświadczenia oraz Certyfikaty.
  3. Zaświadczenie jest potwierdzeniem, że Użytkownik był uczestnikiem odpowiedniego Kursu i go ukończył.
  4. Certyfikat jest potwierdzeniem, że Użytkownik był uczestnikiem Kursu, ukończył go i przyswoił zawartą w nim wiedzę w należytym stopniu.
  5. Dokument Potwierdzający zawiera imię i nazwisko Użytkownika, nazwę Kursu oraz informację o Właścicielu Serwisu. Oprócz tego Dokument może opcjonalnie zawierać także inne informacje (np. datę wystawienia).
  6. Informacje o tym, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać odpowiedni Dokument umieszczone są w danym Kursie.
  7. Rodzaj wystawianego Dokumentu jest uzależniony od konkretnego Kursu.
  8. Dokumenty nie dają żadnych dodatkowych uprawnień poza określonymi w tym rozdziale.
  9. Dokumenty wystawiane są w postaci elektronicznej (plik PDF).
  10. Użytkownik otrzymuje Dokument Potwierdzający drogą elektroniczną.
  11. Użytkownik jest zobowiązany do bezpiecznego przechowywania otrzymanego Dokumentu Potwierdzającego udział w Kursie.
  12. Zabrania się uzyskiwania Dokumentów w sposób inny, niż opisany w Kursie.
  13. Właściciel nie odpowiada za utratę Dokumentu przez Użytkownika.
  14. Właściciela nie odpowiada za jakiekolwiek szkody związane z otrzymaniem, nieotrzymaniem bądź zaginięciem Dokumentu Potwierdzającego, a także związanych z uprawnieniami potwierdzanymi przez Dokument.
 9. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz wypowiedzenie umowy
  1. Chwila założenia przez Użytkownika Konta w Serwisie jest równoznaczna z zawarciem z Właścicielem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta w Serwisie w każdym czasie bez podania przyczyn, wysyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail Właściciela: szkolenia@centrumedukacji.eu. Nie uchybia to możliwości reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.
 10. Reklamacje
  1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu, Użytkownik może zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres e-mail Właściciela: szkolenia@centrumedukacji.eu.
  2. Reklamacja powinna zawierać:
   1. wskazanie danych Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację;
   2. przedmiot reklamacji;
   3. okoliczności uzasadniające reklamację;
   4. wskazanie żądania.
  3. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Właściciela w terminie nie dłuższym niż 30 dni od ich otrzymania, jeżeli Użytkownik w sposób jasny i przejrzysty sformułuje zgłoszenie.
  4. W przypadku niekompletności lub niejasności uniemożliwiających rozpoznanie reklamacji w powyższym terminie, Właściciel zwróci się do Użytkownika z prośbą o jej uzupełnienie w terminie 7 dni. W razie bezskutecznego wezwania reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
  5. O rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji Użytkownik zostaje powiadomiony na jego aktualny adres e-mail.
  6. Jeżeli Właściciel nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że uznał reklamację.
 11. Postanowienia końcowe
  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
  2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów między Użytkownikiem a Właścicielem jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Właściciela.
  3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 10.01.2022 r.
  4. Właściciel ma prawo wprowadzić zmiany do Regulaminu bez uprzedzenia.
  5. Informacje o zmianach Regulaminu będą podane na stronie głównej i będą tam wyświetlane co najmniej przez 3 miesiące od ich wejścia w życie, chyba że w tym czasie Regulamin zostanie ponownie zmieniony. W takim wypadku postanowienia zawarte w poprzednim zdaniu mają zastosowanie również do nowej wersji Regulaminu.
  6. Zmiany, o których mowa w ust. 4, wchodzą w życie z upływem 7 dni od dnia umożliwienia Użytkownikowi zapoznania się z nimi przez Właściciela.
  7. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie WWW: https://centrumedukacji.eu/admin/tool/policy/view.php?policyid=1.
  8. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z aktualnie obowiązującym Regulaminem i wyraża zgodę na jego warunki.
  9. W innym wypadku, w szczególności w razie niewyrażenia zgody na zmienione brzmienie Regulaminu, dokonane zgodnie z ust. 4-6, Użytkownik jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z Serwisu i zawartych w nim Treści.
  10. Zaprzestanie korzystania z Serwisu i zawartych w nim treści jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.