Regulamin

 1. Definicje
  1. Regulamin - poniższy regulamin korzystania z Serwisu.
  2. Serwis - internetowy portal edukacyjny Centrum Edukacji SPNT prowadzony przez Właściciela, umieszczony pod adresem http://centrumedukacji.eu.
  3. Właściciel Serwisu (krótko - Właściciel):
   Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.
   ul. Cyfrowa 6
   71-441 Szczecin
   KRS: 0000116662
   REGON: 812104930
   NIP: 955-20-00-238
  4. Użytkownik - osoba fizyczna, która otrzymała prawo do korzystania z Serwisu, w tym dostęp do Treści Edukacyjnych tam zawartych.
  5. Konto Użytkownika (krótko - Konto) - zestaw danych zawierających m.in. imię, nazwisko, Login oraz adres e-mail jednoznacznie identyfikujących Użytkownika i umożliwiających korzystanie z Serwisu i zawartych w nim Treści Edukacyjnych.
  6. Login - unikalny ciąg znaków identyfikujący Użytkownika, podany przez niego podczas zakładania Konta i umożliwiający razem z Hasłem zalogowanie do Serwisu.
  7. Hasło - ciąg znaków podany przez Użytkownika podczas zakładania Konta i łącznie z Loginem autoryzujący go w procesie logowania.
  8. Treści Edukacyjne (krótko - Treści) - materiały edukacyjne zamieszczone w Serwisie mające postać multimedialną lub będące dokumentami elektronicznymi (np. strony WWW, obrazy, pliki PDF, wideo, dźwiękowe, Flash oraz wszelkie inne tego typu zasoby).
  9. Kurs - wyodrębniona część Treści tworząca spójną całość pod względem merytorycznym oraz graficznym.
  10. Dokument Potwierdzający (krótko - Dokument) - dokument elektroniczny w formacie PDF potwierdzający udział Użytkownika w Kursie.
  11. Cookies lub Pliki Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
  12. Cookies Właściciela - oznacza Cookies zamieszczane przez Właściciela, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Właściciela za pośrednictwem Serwisu.
  13. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Właściciela, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
  14. Administrator - jedna z osób upoważniony przez Właściciela do zarządzania Serwisem.
 2. Postanowienia ogólne

  Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności zasady rejestracji Użytkowników i otrzymywania przez nich dostępu do Treści Edukacyjnych, prawa i obowiązki stron oraz zasady ochrony danych osobowych i polityki prywatności, a także otrzymywania przez Użytkowników Dokumentów Potwierdzających udział w Kursie.

 3. Rejestracja w serwisie i uzyskiwanie dostępu do Treści Edukacyjnych
  1. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne.
  2. Aby stać się Użytkownikiem Serwisu należy założyć Konto a następnie je aktywować.
  3. Obecnie wszystkie Treści Edukacyjne zawarte w Serwisie to Kursy bezpłatne.
  4. Dostęp do Kursów może otrzymać każdy Użytkownik po zalogowaniu się do Serwisu i zapisaniu na dany Kurs. Dostęp do wybranego Kursu jest natychmiastowy.
  5. Zapisy na wszystkie Kursy są potwierdzane za pomocą wiadomości e-mail.
 4. Prawa i obowiązki Użytkownika
  1. Każdy Użytkownik ma prawo do:
   1. Korzystania z Serwisu, w tym zawartych w nim Treści Edukacyjnych w sposób zgodny z Regulaminem.
   2. Poprawiania i aktualizacji swoich danych osobowych podanych podczas zakładania Konta. Jeśli samodzielna aktualizacja niektórych danych jest niemożliwa, Użytkownik ma prawo wystąpić o to do Administratora podając przy tym adres e-mail użyty w ustawieniach Konta.
   3. Uzyskiwania Dokumentu Potwierdzającego ukończenie Kursu po spełnieniu warunków opisanych w danym Kursie (o ile Kurs przewiduje taką możliwość).
   4. Usunięcia swojego Konta z Serwisu. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem, podając imię i nazwisko oraz adres e-mail użyty w ustawieniach Konta. Po usunięciu Konta Użytkownik traci możliwość zalogowania się do Serwisu i korzystania z Treści Edukacyjnych.
  2. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
   1. Podania prawdziwych danych podczas zakładania i aktualizacji Konta.
   2. Niezwłocznej aktualizacji swoich danych, gdy ulegną one zmianie. Jeśli samodzielna aktualizacja niektórych danych jest niemożliwa, Użytkownik musi wystąpić o to do Administratora podając przy tym adres e-mail użyty w ustawieniach Konta.
   3. Bezpiecznego przechowywania swojego Loginu oraz Hasła i nieudostępniania ich osobom trzecim.
   4. Zachowywania ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów i netykiety przy korzystaniu z forów dyskusyjnych, zamieszczaniu komentarzy, wymiany wiadomości z innymi Użytkownikami wewnątrz Serwisu.
   5. Przestrzegania innych postanowień Regulaminu.
  3. Zabrania się pod rygorem dochodzenia roszczeń odszkodowawczych:
   1. Uzyskiwania dostępu do Serwisu i Treści w sposób inny, niż opisany w Regulaminie.
   2. Kopiowania, rozpowszechniania lub udostępniania Treści Edukacyjnych zawartych w serwisie osobom trzecim.
   3. Świadomej lub nieświadomej destabilizacji działania Serwisu np. przez masowe wysyłanie wiadomości wewnątrz Serwisu, próby zakładania fikcyjnych kont, także za pomocą automatów, wyszukiwanie luk w zabezpieczeniach i wykorzystywania ich do ataków na Serwis lub dostępu do Treści itp.
   4. Naruszania dóbr osobistych i praw Właściciela, innych Użytkowników oraz podmiotów trzecich.
   5. Szerzenia i wzywania do nienawiści i nietolerancji na tle rasowym, etnicznym, wyznaniowym oraz propagowania stron WWW o takim charakterze.
   6. Propagowania w Serwisie erotyki, pornografii, hazardu, piractwa fonograficznego i komputerowego oraz stron internetowych o takim lub podobnym charakterze.
   7. Umieszczania w Serwisie informacji o konkurencyjnych portalach.
   8. Używania Serwisu w celu reklamy lub kryptoreklamy.
   9. Innych działań sprzecznych z prawem.
 5. Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność Właściciela Serwisu
  1. Treści zawarte w Serwisie są chronione prawami autorskimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
  2. Prawa autorskie do Treści należą do Właściciela Serwisu lub autorów tych Treści.
  3. Właściciel dokłada wszelkich starań, by Serwis był stale dostępny i działał prawidłowo, a zamieszczone w nim Treści Edukacyjne były merytorycznie poprawne i aktualne.
  4. Administratorzy w imieniu Właściciela monitorują komentarze i inne wypowiedzi zamieszczane przez Użytkowników oraz dbają o zachowanie przez nich ogólnie przyjętej netykiety.
  5. Właściciel nie odpowiada za żadne szkody, które mógłby ponieść lub poniósł Użytkownik związane z użytkowaniem serwisu, w szczególności wynikłe ze:
   1. Złego działania serwisu lub jego niedostępności np. spowodowanej awariami, przerwami technicznymi, utratą przesyłanych danych lub działaniem siły wyższej.
   2. Błędów merytorycznych, niejasności lub nieaktualnych informacji zawartych w Treściach Edukacyjnych, które mogłyby wprowadzić w błąd Użytkownika.
   3. Nieprzestrzegania przez Użytkowników zasad współżycia społecznego i netykiety, w tym wypowiedzi obraźliwe, naruszające dobra osobiste Użytkowników oraz podmiotów trzecich.
   4. Innych niedozwolonych i bezprawnych działań Użytkowników lub podmiotów trzecich.
   5. Udostępnienia z jego winy Loginu lub Hasła Użytkownika podmiotom trzecim.
  6. Właściciel nie będzie uczestniczył w żadnych ewentualnych sporach między Użytkownikami lub między Użytkownikami i podmiotami trzecimi.
  7. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza dobra osobiste Właściciela, ma on prawo do podjęcia wszystkich przewidzianych przez prawo kroków, łącznie z wystąpieniem na drogę sądową.
  8. Właściciel ma prawo do usuwania bez powiadamiania Kont Użytkowników łamiących Regulamin oraz podjęcia innych kroków uniemożliwiających im ponowny dostęp do Serwisu.
 6. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności
  1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika potrzebnych podczas zakładania Konta jest dobrowolne. Jednak odmowa podania wymaganych danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu.
  2. Właściciel chroni dane osobowe Użytkowników zgodnie z prawem.
  3. Właściciel wykorzystuje dane Użytkowników jedynie w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i umożliwienia im korzystania z Treści Edukacyjnych oraz w celach statystycznych. Statystyki będą wykorzystywane wyłącznie do rozwoju i udoskonalenia Serwisu oraz zawartych tam Treści, a także przy prowadzeniu innej statutowej działalności SPNT. Dane Użytkowników nie będą udostępniane innym podmiotom trzecim.
  4. Właściciel ma prawo do wykorzystania danych osobowych Użytkownika w celu skontaktowania się z nim i zapewnienia jemu lub innym Użytkownikom niezakłóconego dostępu do Serwisu i zawartych tam Treści.
  5. Stosowane przez Właściciela Cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
  6. Właściciel wykorzystuje dwa typy plików cookies:
   1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
   2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
  7. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego urządzenia. Po wyłączeniu Plików Cookies, korzystanie z Serwisu - poza funkcjami, które ze swej natury nie wymagają tych plików - będzie niemożliwe. W szczególności niemożliwe staje się zalogowanie oraz uzyskanie dostępu do Treści Edukacyjnych.
  8. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  9. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  10. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
   1. Konfiguracji serwisu.
   2. Uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w serwisie.
   3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych.
   4. Zapamiętania lokalizacji Użytkownika.
   5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności.
   6. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
  11. Użytkownik zgadza się na pobieranie innych danych technicznych (np. rodzaj i wersja używanej przeglądarki, adres IP komputera Użytkownika, dokładny czas otwarcia danego zasobu przez Użytkownika), które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, zapewnienia jego bezpieczeństwa, a także w celu dalszego rozwoju Serwisu, zawartych tam Treści i prowadzenia innej statutowej działalności SPNT. Właściciel nie będzie przekazywał tych danych osobom lub podmiotom trzecim.
 7. Dokumenty Potwierdzające udział w Kursie
  1. Po ukończeniu niektórych Kursów Użytkownik może otrzymać Dokument Potwierdzający jego udział w tym Kursie.
  2. Dokumenty Potwierdzające dzielą się na Zaświadczenia oraz Certyfikaty.
  3. Zaświadczenie jest potwierdzeniem, że Użytkownik był uczestnikiem odpowiedniego Kursu.
  4. Certyfikat jest potwierdzeniem, że Użytkownik był uczestnikiem Kursu, ukończył go i przyswoił zawartą w nim wiedzę w należytym stopniu.
  5. Dokument Potwierdzający zawiera imię i nazwisko Użytkownika, nazwę Kursu oraz informację o Właścicielu Serwisu. Oprócz tego Dokument może opcjonalnie zawierać także inne informacje (np. datę wystawienia).
  6. Informacje o tym, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać odpowiedni Dokument umieszczone są w danym Kursie.
  7. Rodzaj wystawianego Dokumentu jest uzależniony od konkretnego Kursu.
  8. Dokumenty nie dają żadnych dodatkowych uprawnień poza określonymi w tym rozdziale.
  9. Dokumenty wystawiane są w postaci elektronicznej (plik PDF).
  10. Użytkownik otrzymuje Dokument Potwierdzający drogą elektroniczną.
  11. Użytkownik jest zobowiązany do bezpiecznego przechowywania otrzymanego Dokumentu Potwierdzającego udział w Kursie.
  12. Zabrania się uzyskiwania Dokumentów w sposób inny, niż opisany w Kursie.
  13. Właściciel nie odpowiada za utratę Dokumentu przez Użytkownika.
  14. Właściciela nie odpowiada za jakiekolwiek szkody związane z otrzymaniem, nieotrzymaniem bądź zaginięciem Dokumentu Potwierdzającego, a także związanych z uprawnieniami potwierdzanymi przez Dokument.
 8. Postanowienia końcowe
  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
  2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów między Użytkownikiem a Właścicielem jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Właściciela.
  3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 2015-05-19.
  4. Właściciel ma prawo wprowadzić zmiany do Regulaminu bez uprzedzenia.
  5. Informacje o zmianach Regulaminu będą podane na stronie głównej i będą tam wyświetlane co najmniej przez 3 miesiące od ich wejścia w życie, chyba że w tym czasie Regulamin zostanie ponownie zmieniony. W takim wypadku postanowienia zawarte w poprzednim zdaniu mają zastosowanie do nowej wersji Regulaminu.
  6. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie WWW: http://centrumedukacji.eu/mod/page/view.php?id=2250.
  7. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z aktualnie obowiązującym Regulaminem i wyraża zgodę na jego warunki.
  8. W innym wypadku Użytkownik jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z Serwisu i zawartych w nim Treści.
Last modified: Tuesday, 19 May 2015, 10:36 AM