List of active policies

Name Type User consent
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Other policy All users
Polityka prywatności Privacy policy All users

Summary

"Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną" reguluje zasady i warunki korzystania z serwisu.

Full policy

 1. Definicje
  1. Regulamin - poniższy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, regulujący zasady i warunki korzystania z Serwisu.
  2. Serwis - internetowy portal edukacyjny Centrum Edukacji Technoparku Pomerania, prowadzony przez Właściciela, umieszczony pod adresem: https://centrumedukacji.eu.
  3. Właściciel Serwisu (Właściciel):
   Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny sp. z o. o.
   (Technopark Pomerania)

   ul. Cyfrowa 6
   71-441 Szczecin
   KRS: 0000116662
   REGON: 812104930
   NIP: 955-20-00-238
  4. Użytkownik - osoba fizyczna, która otrzymała prawo do korzystania z Serwisu, w tym dostęp do Treści Edukacyjnych tam zawartych.
  5. Konto Użytkownika (Konto) - zestaw danych zawierających m. in. imię, nazwisko, Login oraz adres e-mail jednoznacznie identyfikujących Użytkownika i umożliwiających korzystanie z Serwisu i zawartych w nim Treści Edukacyjnych.
  6. Login - unikalny ciąg znaków identyfikujący Użytkownika, podany przez niego podczas zakładania Konta i umożliwiający razem z Hasłem zalogowanie do Serwisu.
  7. Hasło - ciąg znaków podany przez Użytkownika podczas zakładania Konta uwierzytelniający go w procesie logowania.
  8. Treści Edukacyjne (Treści) - materiały edukacyjne zamieszczone w Serwisie mające postać multimedialną lub będące dokumentami elektronicznymi (np. strony WWW, obrazy, pliki PDF, wideo, dźwiękowe oraz wszelkie inne tego typu zasoby).
  9. Kurs - wyodrębniona część Treści, tworząca spójną całość pod względem merytorycznym oraz graficznym.
  10. Dokument Potwierdzający (Dokument) - dokument elektroniczny w formacie PDF potwierdzający udział Użytkownika w Kursie.
  11. Cookies lub Pliki Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
  12. Administrator - jedna z osób upoważniony przez Właściciela do zarządzania Serwisem.
 2. Postanowienia ogólne

  Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności zasady rejestracji Użytkowników i otrzymywania przez nich dostępu do Treści Edukacyjnych, prawa i obowiązki stron, a także zasady otrzymywania przez Użytkowników Dokumentów Potwierdzających udział w Kursie. Akceptacja postanowień Regulaminu jest dobrowolna, aczkolwiek konieczna dla korzystania z Serwisu.

 3. Wymagania techniczne

  Prawidłowe korzystanie z Serwisu oraz prawidłowe wyświetlanie strony Serwisu nie wymaga instalacji szczególnego oprogramowania. Wystarczające jest w tym zakresie spełnienie minimalnych wymagań technicznych dla korzystania z Internetu, tj.: połączenie z siecią Internet oraz jedna z przeglądarek internetowych: Edge, Chrome, Firefox lub Opera w możliwie najnowszej wersji.

 4. Rejestracja w serwisie i uzyskiwanie dostępu do Treści Edukacyjnych
  1. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 16 rok życia. Rejestracja w Serwisie osób fizycznych, które nie ukończyły 16 roku życia, jest możliwa po uprzednim wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez rodzica/opiekuna prawnego tej osoby.
  2. Aby stać się Użytkownikiem Serwisu, należy założyć Konto, a następnie je aktywować. Aktywacja Konta następuje przez kliknięcie linka, przesłanego na adres mailowy Użytkownika lub skopiowanie go do paska adresu używanej przeglądarki i zatwierdzenie.
  3. Obecnie wszystkie Treści Edukacyjne zawarte w Serwisie to Kursy bezpłatne.
  4. Dostęp do Kursów może otrzymać każdy Użytkownik po zalogowaniu się do Serwisu i zapisaniu na dany Kurs. Dostęp do wybranego Kursu jest natychmiastowy.
  5. Zapisy na wszystkie Kursy są potwierdzane za pomocą wiadomości e-mail.
 5. Prawa i obowiązki Użytkownika
  1. Każdy Użytkownik ma prawo do:
   1. korzystania z Serwisu, w tym zawartych w nim Treści Edukacyjnych w sposób zgodny z Regulaminem;
   2. poprawiania i aktualizacji swoich danych osobowych podanych podczas zakładania Konta. Jeśli samodzielna aktualizacja niektórych danych jest niemożliwa, Użytkownik ma prawo wystąpić o to do Administratora podając przy tym adres e-mail użyty w ustawieniach Konta;
   3. uzyskiwania Dokumentu Potwierdzającego ukończenie Kursu po spełnieniu warunków opisanych w danym Kursie (o ile Kurs przewiduje taką możliwość);
   4. usunięcia swojego Konta z Serwisu. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem, podając imię i nazwisko oraz adres e-mail użyty w ustawieniach Konta. Po usunięciu Konta Użytkownik traci możliwość zalogowania się do Serwisu i korzystania z Treści Edukacyjnych.
  2. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
   1. podania prawdziwych danych podczas zakładania i aktualizacji Konta;
   2. niezwłocznej aktualizacji swoich danych, gdy ulegną one zmianie. Jeśli samodzielna aktualizacja niektórych danych jest niemożliwa, Użytkownik musi wystąpić o to do Administratora, podając przy tym adres e-mail użyty w ustawieniach Konta;
   3. bezpiecznego przechowywania swojego Loginu oraz Hasła i nieudostępniania ich osobom trzecim;
   4. zachowywania ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów i netykiety przy korzystaniu z forów dyskusyjnych, zamieszczaniu komentarzy, wymiany wiadomości z innymi Użytkownikami wewnątrz Serwisu;
   5. przestrzegania innych postanowień Regulaminu.
  3. Zabrania się pod rygorem dochodzenia roszczeń odszkodowawczych:
   1. uzyskiwania dostępu do Serwisu i Treści w sposób inny, niż opisany w Regulaminie;
   2. kopiowania, rozpowszechniania lub udostępniania Treści Edukacyjnych zawartych w serwisie osobom trzecim;
   3. świadomej lub nieświadomej destabilizacji działania Serwisu, np. przez masowe wysyłanie wiadomości wewnątrz Serwisu, próby zakładania fikcyjnych kont, także za pomocą automatów, wyszukiwanie luk w zabezpieczeniach i wykorzystywania ich do ataków na Serwis lub dostępu do Treści itp.;
   4. naruszania dóbr osobistych i praw Właściciela, innych Użytkowników oraz podmiotów trzecich;
   5. szerzenia i wzywania do nienawiści i nietolerancji na tle rasowym, etnicznym, wyznaniowym oraz propagowania stron WWW o takim charakterze;
   6. propagowania w Serwisie erotyki, pornografii, hazardu, piractwa fonograficznego i komputerowego oraz stron internetowych o takim lub podobnym charakterze;
   7. umieszczania w Serwisie informacji o konkurencyjnych portalach;
   8. używania Serwisu w celu reklamy lub kryptoreklamy;
   9. innych działań sprzecznych z prawem.
 6. Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność Właściciela Serwisu
  1. Treści zawarte w Serwisie są chronione prawami autorskimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  2. Prawa autorskie do Treści należą do Właściciela Serwisu lub autorów tych Treści.
  3. Właściciel dokłada wszelkich starań, by Serwis był stale dostępny i działał prawidłowo, a zamieszczone w nim Treści Edukacyjne były merytorycznie poprawne i aktualne.
  4. Administratorzy w imieniu Właściciela monitorują komentarze i inne wypowiedzi zamieszczane przez Użytkowników oraz dbają o zachowanie przez nich ogólnie przyjętej netykiety.
  5. Właściciel nie odpowiada za żadne szkody, które mógłby ponieść lub poniósł Użytkownik związane z użytkowaniem Serwisu, w szczególności wynikłe ze:
   1. złego działania Serwisu lub jego niedostępności, np. spowodowanej awariami, przerwami technicznymi, utratą przesyłanych danych lub działaniem siły wyższej;
   2. błędów merytorycznych, niejasności lub nieaktualnych informacji zawartych w Treściach Edukacyjnych, które mogłyby wprowadzić w błąd Użytkownika;
   3. nieprzestrzegania przez Użytkowników zasad współżycia społecznego i netykiety, w tym wypowiedzi obraźliwe, naruszające dobra osobiste Użytkowników oraz podmiotów trzecich;
   4. innych niedozwolonych i bezprawnych działań Użytkowników lub podmiotów trzecich;
   5. udostępnienia z jego winy Loginu lub Hasła Użytkownika podmiotom trzecim.
  6. Właściciel nie będzie uczestniczył w żadnych ewentualnych sporach między Użytkownikami lub między Użytkownikami i podmiotami trzecimi.
  7. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza dobra osobiste Właściciela, ma on prawo do podjęcia wszystkich przewidzianych przez prawo kroków, łącznie z wystąpieniem na drogę sądową.
  8. Właściciel ma prawo do usuwania bez powiadamiania Kont Użytkowników łamiących Regulamin oraz podjęcia innych kroków uniemożliwiających im ponowny dostęp do Serwisu.
 7. Ochrona danych osobowych
  1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika potrzebnych podczas zakładania Konta jest dobrowolne. Jednak odmowa podania wymaganych danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu.
  2. Właściciel chroni dane osobowe Użytkowników zgodnie z prawem.
  3. Właściciel wykorzystuje dane Użytkowników jedynie w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i umożliwienia im korzystania z Treści Edukacyjnych oraz w celach statystycznych. Statystyki będą wykorzystywane wyłącznie do rozwoju i udoskonalenia Serwisu oraz zawartych tam Treści, a także przy prowadzeniu innej statutowej działalności SPNT. Dane Użytkowników mogą być udostępniane innym podmiotom trzecim, w związku ze stosowaniem przez Właściciela Serwisu m. in. narzędzi Google Analytics.
  4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Właściciela reguluje Polityka prywatności, dostępna na stronie WWW: https://centrumedukacji.eu/admin/tool/policy/view.php?policyid=2.
 8. Dokumenty Potwierdzające udział w Kursie
  1. Po ukończeniu niektórych Kursów Użytkownik może otrzymać Dokument Potwierdzający jego udział w tym Kursie.
  2. Dokumenty Potwierdzające dzielą się na Zaświadczenia oraz Certyfikaty.
  3. Zaświadczenie jest potwierdzeniem, że Użytkownik był uczestnikiem odpowiedniego Kursu i go ukończył.
  4. Certyfikat jest potwierdzeniem, że Użytkownik był uczestnikiem Kursu, ukończył go i przyswoił zawartą w nim wiedzę w należytym stopniu.
  5. Dokument Potwierdzający zawiera imię i nazwisko Użytkownika, nazwę Kursu oraz informację o Właścicielu Serwisu. Oprócz tego Dokument może opcjonalnie zawierać także inne informacje (np. datę wystawienia).
  6. Informacje o tym, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać odpowiedni Dokument umieszczone są w danym Kursie.
  7. Rodzaj wystawianego Dokumentu jest uzależniony od konkretnego Kursu.
  8. Dokumenty nie dają żadnych dodatkowych uprawnień poza określonymi w tym rozdziale.
  9. Dokumenty wystawiane są w postaci elektronicznej (plik PDF).
  10. Użytkownik otrzymuje Dokument Potwierdzający drogą elektroniczną.
  11. Użytkownik jest zobowiązany do bezpiecznego przechowywania otrzymanego Dokumentu Potwierdzającego udział w Kursie.
  12. Zabrania się uzyskiwania Dokumentów w sposób inny, niż opisany w Kursie.
  13. Właściciel nie odpowiada za utratę Dokumentu przez Użytkownika.
  14. Właściciela nie odpowiada za jakiekolwiek szkody związane z otrzymaniem, nieotrzymaniem bądź zaginięciem Dokumentu Potwierdzającego, a także związanych z uprawnieniami potwierdzanymi przez Dokument.
 9. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz wypowiedzenie umowy
  1. Chwila założenia przez Użytkownika Konta w Serwisie jest równoznaczna z zawarciem z Właścicielem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta w Serwisie w każdym czasie bez podania przyczyn, wysyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail Właściciela: szkolenia@centrumedukacji.eu. Nie uchybia to możliwości reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.
 10. Reklamacje
  1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu, Użytkownik może zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres e-mail Właściciela: szkolenia@centrumedukacji.eu.
  2. Reklamacja powinna zawierać:
   1. wskazanie danych Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację;
   2. przedmiot reklamacji;
   3. okoliczności uzasadniające reklamację;
   4. wskazanie żądania.
  3. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Właściciela w terminie nie dłuższym niż 30 dni od ich otrzymania, jeżeli Użytkownik w sposób jasny i przejrzysty sformułuje zgłoszenie.
  4. W przypadku niekompletności lub niejasności uniemożliwiających rozpoznanie reklamacji w powyższym terminie, Właściciel zwróci się do Użytkownika z prośbą o jej uzupełnienie w terminie 7 dni. W razie bezskutecznego wezwania reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
  5. O rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji Użytkownik zostaje powiadomiony na jego aktualny adres e-mail.
  6. Jeżeli Właściciel nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że uznał reklamację.
 11. Postanowienia końcowe
  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
  2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów między Użytkownikiem a Właścicielem jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Właściciela.
  3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 10.01.2022 r.
  4. Właściciel ma prawo wprowadzić zmiany do Regulaminu bez uprzedzenia.
  5. Informacje o zmianach Regulaminu będą podane na stronie głównej i będą tam wyświetlane co najmniej przez 3 miesiące od ich wejścia w życie, chyba że w tym czasie Regulamin zostanie ponownie zmieniony. W takim wypadku postanowienia zawarte w poprzednim zdaniu mają zastosowanie również do nowej wersji Regulaminu.
  6. Zmiany, o których mowa w ust. 4, wchodzą w życie z upływem 7 dni od dnia umożliwienia Użytkownikowi zapoznania się z nimi przez Właściciela.
  7. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie WWW: https://centrumedukacji.eu/admin/tool/policy/view.php?policyid=1.
  8. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z aktualnie obowiązującym Regulaminem i wyraża zgodę na jego warunki.
  9. W innym wypadku, w szczególności w razie niewyrażenia zgody na zmienione brzmienie Regulaminu, dokonane zgodnie z ust. 4-6, Użytkownik jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z Serwisu i zawartych w nim Treści.
  10. Zaprzestanie korzystania z Serwisu i zawartych w nim treści jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Summary

"Polityka prywatności" reguluje zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników korzystających z Centrum Edukacji Technoparku Pomerania oraz zasady umieszczania na ich urządzeniach plików cookies.

Full policy

Polityka prywatności
Centrum Edukacji Technoparku Pomerania
https://centrumedukacji.eu/

1. Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny sp. z o. o., z siedzibą w Szczecinie, ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, KRS: 0000116662, REGON: 812104930, NIP: 9552000238, dalej: „Administrator”. Kontakt z Administratorem: admin@centrumedukacji.eu.

Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: admin@centrumedukacji.eu.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe:

 1. w celu zawierania i realizacji umów z Użytkownikami Serwisu https://centrumedukacji.eu/ , dalej: „Serwis”, a także w celu prawidłowej i pełnej realizacji zamówionej usługi oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora: w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną Serwisu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Twoje prawa

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. wykonanie w sposób prawidłowy i pełny zamówionej usługi.

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych; prawo ich sprostowania; usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo do zgłoszenia sprzeciwu, jeśli przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przetwarzania

Dane przechowywane są przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń, a także do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora, zewnętrzni dostawcy usług, np. podmioty świadczące usługi IT, marketingowe (Google Inc. z siedzibą w USA), hostingodawcy, podwykonawcy i inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także księgowi, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.

Brak profilowania

Twoje dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

2. Pliki cookies

Administrator przechowuje i uzyskuje dostęp do plików cookies, tj. niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych na twardym dysku, lub innym nośniku danych Użytkownika, w celu: prawidłowego funkcjonowania strony, konfiguracji strony, bezpieczeństwa i niezawodności strony, monitorowania stanu sesji lub analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń strony internetowej oraz wyświetlania spersonalizowanych reklam. W szczególności Administrator wykorzystuje cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]. Z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa przetwarzanych danych w ramach Google Analytics można zapoznać się pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl#zippy=%2Cnasza-polityka-prywatno%C5%9Bci%2Cpliki-cookie-i-identyfikatory-google-analytics%2Cmi%C4%99dzynarodowe-przekazywanie-danych%2Cdane-gromadzone-przez-google-analytics%2Cbezpiecze%C5%84stwo-danych oraz w Polityce prywatności Google Inc., dostępnej pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

Użytkownik, wchodząc na stronę zostaje zidentyfikowany (w formie pliku cookies). Dane na jego temat przekazywane są do: Google Inc. – za pomocą kodów śledzących.

Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
Pliki cookies
Rodzaj pliku sesyjne/trwałe Nazwa pliku Cel korzystania Lokalizacja pliku
Trwałe MOODLEID1_ Zapamiętana jest w nim nazwa użytkownika. Jeśli to cookie jest ustawione, to po przejściu na stronę logowania nazwa użytkownika zostanie uzupełniona automatycznie. Można zrezygnować z zapamiętywania tego cookie poprzez odznaczenie pola wyboru „zapamiętaj login” na stronie logowania, wtedy przy każdym logowaniu trzeba będzie wpisać nazwę użytkownika. /
Sesyjne MoodleSession Jest zapisywane po zalogowaniu użytkownika do serwisu, aby zapewnić trwałość sesji tzn. fakt zalogowania przy przechodzeniu między podstronami serwisu i ciągłość pracy. Usunięcie cookie następuje po wylogowaniu albo zakończeniu sesji przeglądarki. /
Trwałe EU_COOKIE_LAW_CONSENT Jest ustawiane, gdy użytkownik zaakceptuje informację o ochronie danych. Dzięki temu żądanie akceptacji nie pojawia się za każdym razem, gdy odwiedza stronę. /
Trwałe _ga Jest to cookie Google Analytics. Razem z _gid umożliwia rozróżnianie użytkowników. /
Trwałe _gid Jest to cookie Google Analytics. Razem z _ga umożliwia rozróżnianie użytkowników. /

Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego Urządzenia. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Możesz w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu, w szczególności niemożliwym bądź utrudnionym może stać się zalogowanie lub uzyskanie dostępu do Treści Edukacyjnych.

Użytkownik zgadza się również na pobieranie innych danych technicznych (np. rodzaj i wersja używanej przeglądarki, adres IP komputera Użytkownika, dokładny czas otwarcia danego zasobu przez Użytkownika), które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, zapewnienia jego bezpieczeństwa, a także w celu dalszego rozwoju Serwisu, zawartych tam Treści i prowadzenia innej statutowej działalności SPNT. Dane te mogą być przekazywane osobom lub podmiotom trzecim.

3. Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane na stronach Serwisu. Zaleca się regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki prywatności. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki prywatności lub zmian w Polityce prywatności, powinieneś zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.